TOPLU KONUT - İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe, yeni bir yönetmelikle askeri bölgeler, su ve orman havzalarından sonra şimdi de koruma altındaki doğal alanların imara açıldığını, üstelik bu düzenlemenin halkın adeta can derdine düştüğü koronavirüs salgınıyla boğuştuğu bir döneme denk getirilerek kamuoyunun dikkatinden kaçırıldığını bildirdi.

Gökçe, kritik kararın 16 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile uygulamaya geçirildiği bilgisini verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliğin 6’ncı maddesiyle doğal koruma alanlarının ticari faaliyetlere açıldığını ifade eden Gökçe, bu maddeyle doğal alanların yağmalanmasının ve talan edilmesinin önünde hiç bir engel kalmadığını söyledi.

Gökçe, yeni düzenlemede, sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları içinde şunları söyledi;

Barındırdığı siluet, jeolojik ve ekolojik değerlerin korunması ve geliştirilmesi amacıyla alanın potansiyeli ve kullanım özellikleri göz önünde bulundurularak, kesin korunacak hassas alan ve nitelikli doğal koruma alanlarında izin verilen faaliyetlere ek olarak doğal ve kültürel bakımdan uyumlu düşük yoğunlukta faaliyetler, entegre tesis, turizm ve yerleşimlere izin veren alanlardır.

Gökçe, şu tespit ve uyarılarda bulundu:

YERLEŞİME AÇILIYOR

Bu düzenleme açık ki doğal koruma alanlarını sadece ticari faaliyete açmıyor aynı zamanda yerleşmeyi de mümkün kılıyor.
‘Düşük yoğunlukta’ denilerek sözde kabul edilebilirliği sağlanmaya çalışılsa da, yoğunluğu ne olursa olsun adı geçen bölgelerin imara açılacağı anlaşılıyor.
Kentsel değerlerin, kentlerin ortak kullanım alanlarının, askeri bölgelerin, su ve orman havzalarının yerleşmeye açılması yetmemiş olacak ki, yeni düzenleme ile doğal alanlar da imara ve kaçınılmaz olarak yerleşmeye, yapılaşmaya açılıyor.
UTANÇ VERİCİ BİR DURUM
İMO Başkanı Cemal Gökçe, düzenlemenin normal bir zamanda değil, bütün ülkenin koronavirüs nedeniyle can derdine düştüğü bir dönemde sessiz sedasız yayımlandığını belirtti.

Gökçe, “Bunun anlaşılabilir, kabul edilebilir tarafını bulmak mümkün değildir. Böylesi bir dönemde bunun düşünülmesi ve uygulanması ise tarihe utanç notuyla geçecektir” dedi.

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 16 Mart 2020  tarih ve 31070 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İşte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan o yönetmelik…

KORUNAN ALANLARIN TESPİT, TESCİL VE ONAYINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun ek 4 üncü maddesi, 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanununun 2 nci ve 3 üncü maddeleri, 19/10/1989 tarihli ve 383 sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ş) ve (bb) bentlerinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“o) Korunması gerekli tabiat varlıkları ve bunlara ait koruma alanları ile doğal sit alanlarında gerçekleştirilecek iş ve işlemler Merkez Komisyonu tarafından belirlenecek ilke kararları çerçevesinde Bölge Komisyonlarınca alınacak kararlar doğrultusunda yürütülür.

ö) Bir doğal sit statüsünde, ilke kararları kapsamında yapılabileceği öngörülen faaliyetler, bu doğal sit statüsünden daha alt koruma statüsüne sahip doğal sit alanında/alanlarında da Bölge Komisyonu kararı ile gerçekleştirilebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Nitelikli doğal koruma alanları; entegre tesisler ve örtü altı tarım hariç tarım uygulamaları, tıbbi ve aromatik bitki uygulamaları, hayvancılık, balıkçı barınağı, iskele, doğal kaynak suyu kullanımına yönelik uygulamalar, içme suyu amaçlı baraj ve göletler, doğal göl ve denizler hariç kültür balıkçılığı faaliyetleri, zorunlu teknik altyapı uygulamaları ve alanın doğal yapısıyla uyumlu, beton, asfalt gibi malzemelerin kullanılmadığı çadırlı kamp, karavan ve günübirlik faaliyetlerin yapılabildiği alanlardır. Alanın ve doğal özelliklerin devamlılığı için halkın bu alanlara erişiminin uygun seviye ve şekilde tutulması esastır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları; barındırdığı siluet, jeolojik ve ekolojik değerlerin korunması ve geliştirilmesi amacıyla alanın potansiyeli ve kullanım özellikleri göz önünde bulundurularak, kesin korunacak hassas alan ve nitelikli doğal koruma alanlarında izin verilen faaliyetlere ek olarak doğal ve kültürel bakımdan uyumlu düşük yoğunlukta faaliyetler, entegre tesis, turizm ve yerleşimlere izin veren alanlardır.”

“(3) Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanlarında bulunan madenlerin milli menfaatlere uygun olarak aranması, hangi şartlarda ve ölçülerde işletileceği, kapatılması ve alanın rehabilitasyonu ilke kararları doğrultusunda alınacak olan Bölge Komisyonlarının kararları doğrultusunda yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Anıt ağaçların ayırt edici özelliklerini aşağıdakiler tanımlamaktadır:

a) Yaş, çap, boy ve form itibarıyla kendi türünün alışılmış ölçüleri üzerinde boyutlara sahip olan kuşaklar arasında bağ kurabilecek uzunlukta doğal ömre sahip olması.

b) Yöre kültüründe olumlu veya olumsuz, gerçek veya hayal ürünü, mistik veya folklorik bir öyküye sahip olması.

c) Yöresel veya ulusal tarihte kimi olaylar ile özdeş hale gelmesi ve onlara tanıklık etmesi.

(2) Anıt ağaçların tespit edilmesine yönelik hususlar ilke kararı ile belirlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşkanına” olarak, (d) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi ise “Cumhurbaşkanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşkanına” olarak, “Bakanlar Kurulu” ibaresi ise “Cumhurbaşkanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Orman ve Su İşleri Bakanlığı” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanlığı” olarak değiştirilmiş, (b) bendinde yer alan “Orman ve Su İşleri Bakanlığınca” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanlığınca” olarak, “Orman ve Su İşleri Bakanı” ibaresi ise “Tarım ve Orman Bakanı” olarak değiştirilmiş, (c) bendinde yer alan “Orman ve Su İşleri Bakanlığı” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanlığı” olarak, “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” olarak, “Bakanlar Kuruluna” ibaresi ise “Cumhurbaşkanına” olarak değiştirilmiş, (e) bendinde yer alan “Orman ve Su işleri Bakanlığına” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanlığına” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Orman ve orman rejimi dışında kalan yerlerde; tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanı belirlenmesi Tarım ve Orman Bakanlığınca uygun görülerek ilgili Bakanlıkların görüşü alınır ve görüşleri ile birlikte Genel Müdürlük tarafından tescil için Bakanlık Makamına sunulur. Bakanlıkça yapı yasağı önerilen tabiat varlıkları ve doğal sit alanları dahil orman rejimine tabi olmayan bütün koruma alanları Cumhurbaşkanınca tescil ve ilan edilir.

d) Tescil işleminin Resmî Gazete’de ilan edilmesi ile süreç tamamlanır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Orman ve Su İşleri Bakanlığına” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanlığına” olarak değiştirilmiş, (c) bendinde yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibareleri “Cumhurbaşkanına” olarak, “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” olarak, “Orman ve Su İşleri Bakanlığına” ibaresi ise “Tarım ve Orman Bakanlığına” olarak değiştirilmiş, (ç) bendinde yer alan “Orman ve Su İşleri Bakanlığı” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanlığı” olarak değiştirilmiş ve (d) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Ahlat Sarayı inşaatı: AYM iptal etti, TBMM 'devam' dedi! Ahlat Sarayı inşaatı: AYM iptal etti, TBMM 'devam' dedi!

Sayısı

19/7/2012

28358

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

19/2/2013

28564

2-

27/10/2017

30223

www.toplukonutemlak.com

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2020, 12:44